Makotokai Karate & Taiji }
Trondheim Karateklubb | Makotokai Karate & Taiji
I gode hender gjennom snart 50 år (1975-2024)

E-post: post@trondheimkarate.no, Mobil: +47 97611706

Av: Pål Erik
Publisert: 16. februar 2022
Innkalling til årsmøte torsdag 17.mars 2022kl. 18:30

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Karateklubb. Årsmøtet avholdes den torsdag 17.mars 2022 kl 18:30 i Mellomila 34, 7018 Trondheim
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 3.mars til styret@trondheimkarate.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig her:

SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Saksliste (standard):

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent(er)
Sak 3:    Velge protokollfører(e)
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
[Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.]
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
- leder
- nesteleder
- styremedlem[mer]
- varamedlem[mer]
14.2 Kontrollutvalg:
- medlemmer
- varamedlem[mer]
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
14.4 Valgkomité:
- leder
- medlemmer
- varamedlem
[14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan]

SIGNERT PROTOKOLL

825Følgere
22Følgere
445Følgere
568Følgere