Makotokai Karate & Taiji }
Trondheim Karateklubb | Makotokai Karate & Taiji
I gode hender gjennom snart 50 år (1975-2024)

E-post: post@trondheimkarate.no, Mobil: +47 97611706

Av: Pål Erik
Publisert: 10. juni 2020
Innkalling til årsmøte i Trondheim Karateklubb

Årsmøtet avholdes den 19.mars 2020 kl18:45 i Mellomila 34, 7018 Trondheim.

Årsmøtet avholdes 24.juni 2020 kl. 18:30 i Mellomila 34, 7018 Trondheim

LINK TIL SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, vært medlem i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Revisjonsrapport
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent/ treningsavgift.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Styret
Trondheim Karateklubb

825Følgere
22Følgere
445Følgere
568Følgere