Makotokai Karate & Taiji }
Trondheim Karateklubb | Makotokai Karate & Taiji
I gode hender gjennom snart 50 år (1975-2024)

E-post: post@trondheimkarate.no, Mobil: +47 97611706

Av: Pål Erik
Publisert: 12. februar 2018
Innkalling til årsmøte 15.mars 2018 kl. 18:45

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Karateklubb. Årsmøtet avholdes den 15.mars 2018 kl18:45 (fremskyndet 1 time) i Mellomila 34, 7018 Trondheim
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 1.mars til styret@trondheimkarate.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår www.trondheimkarate.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Saksliste (standard):

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Revisjonsrapport
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent/ treningsavgift
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Innkomne forslag (fra Stian og Atle):

Vedta at en ungdomsrepresentant skal ha fast plass i styret, og få det nedfelt i vedtektene til klubben.

Årsmelding

Regnskap + revisorrapport 2017

Budsjettforslag 2018

Organisasjonsplan 2018

825Følgere
22Følgere
445Følgere
568Følgere